Invited Speakers


Dr. Ashok Ambastha
(PRL, Ahmedabad)

Dr. H. M. Antia
(TIFR, Mumbai)

Dr. Jongchul Chae
(SNU, South Korea)

Dr. Dipankar Banerjee
(ARIES, Nainital)

Dr. Rekha Jain
(Univ. of Sheffield, UK)

Dr. Anil Bhardwaj
(PRL, Ahmedabad)

Dr. Durgesh Tripathi
(IUCAA, Pune)

Dr. Debi Prasad Choudhary
(CSUN, USA)

Dr. Dibyendu Nandi
(IISER, Kolkata)

Dr.Nandita Srivastava
(PRL, Ahmedabad)

Dr. Johannes Orphal
(KIT, Germany)

Dr. Debabrata Banerjee
(PRL, Ahmedabad)

Dr. Shibu K Mathew
(PRL, Ahmedabad)

Dr. Rajaguru S P
(IIA, Bengaluru)

Dr. Vinay S. Pandey
(NIT, Delhi)

Dr. Abhilash S
(CUSAT, Cochin)

Mr. Jayant Ganguli
(RSCP, Kozhikode)

Dr. P. K. Manoharan
(UCF, USA)

Dr. Rob Rutten
(LA, Netherlands)

Dr. Abhishek Srivastava
(IIT(BHU), Varanasi)

Dr. Vema Reddy Panditi
(IIA, Bengaluru)

Dr. K Satheesan
(CUSAT, Cochin)

Dr. M K Ravi Varma
(NIT, Calicut)

Dr. Ram Ajor Maurya
(NIT, Calicut)